Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

1.1
Enhver aftale med Køber gælder eksklusivt for Køber.

1.2
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salg- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, samarbejdsaftaler og salg (herefter ”Tilbud”), samt for alle leverancer, monteringer, installationer og arbejdsudførsler (herefter ”Leverance”) fra Enstall ApS, CVR-nr. 21592005 (herefter ”Enstall”), inklusiv Enstall Power ApS, CVR-nr. 34220964 og andre associerede selskaber, der yder Leverance under varemærket ’Enstall’.

1.3
Hvis der i forbindelse med et konkret Tilbud eller Leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår og disse særlige vilkår fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

2 Tilbud

2.1
Alle priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, i danske kroner og eksklusive moms.

2.2
Tilbud er gældende i fire uger fra tidspunktet for afgivelsen af Tilbuddet, hvorefter Tilbuddet bortfalder uden varsel.

2.3
Tilbud i form af en kravspecificeret beskrivelse af tekniske installationer, der af Køber kan benyttes til at købe det kravspecificerede fra tredjepart, betragtes som en Leverance. Hvis Køber vælger at rekvirere et sådan kravspecificeret Tilbud, men ikke benytter sig af Enstall til at levere det tilbudte, så er Enstall berettiget til at fakturere Køber et aftalt beløb eller op til 10 procent af tilbudssummen, som betaling for Leverance af kravspecifikationen.

2.4
Alle estimater angivet i forbindelse med Tilbud eller Leverance, er – medmindre andet specifikt er anført – afgivet uden forbindtlighed.

2.5
Alle priser der angives i forbindelse med Tilbud er eksklusiv udgifter til transport, leverance og gebyrer til tredjepart samt eventuelle andre omkostninger og afgifter, der måtte være påkrævet for at udføre Leverancen.

2.6
Rejse-, transport- og opholdsomkostninger m.v. viderefaktureres til Køber. Transport i bil afregnes efter statens til enhver tid gældende kilometertakster. Selve rejsetiden afregnes efter medgået tid.

2.7
I det omfang der i Enstalls ydelser indgår opstilling og montering af det solgte udstyr hos Køber eller på et af denne bestemt sted, og dette arbejde uden rimeligt forudgående varsel udskydes som følge af Købers forhold eller ønsker, så er Enstall berettiget til at fakturere Køber for eventuel spildtid som opstår i forlængelse af udskydelsen.

3 Ejendomsforbehold & rettigheder

3.1
Enhver Leverance er solgt med ejendomsforbehold.

3.2
Køber forpligter sig til ikke uden Enstalls forudgående skriftlige samtykke, at benytte eller på anden måde at disponere over Leverancen eller dele heraf, indtil Køber har betalt den samlede købesum med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende Leverancen, som måtte være afholdt af Enstall på kundens vegne.

3.3
Køber erhverver ved fuld betaling brugsrettigheder til Leverancen.

4 Priser

4.1
Prisangivelser i Tilbud er kun forpligtende for Enstall i det omfang, et Tilbud endeligt og bindende accepteret inden udløbet af acceptfristen for Tilbuddet.

4.2
Enhver prisangivelse er baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige og lovbestemte afgifter, gebyrer og andre udgifter til tredjepart. I tilfælde af ændringer i disse vil prisen blive reguleret tilsvarende. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved Tilbuddets accept.

4.3
Alle Enstalls omkostninger til tredjepart der specifikt vedrører Leverancen, og som ikke afregnes som medgået tid eller inkluderet tid, afholdes af Køber efter fakturering fra Enstall.

4.4
Medmindre der indgås skriftlig og bindende aftale om andet, så forbeholder Enstall sig ret til at korrigere Tilbudte priser i henhold til prisændringer hos underleverandører, i det omfang disse specifikt indgår det Tilbudte. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved Tilbuddets accept.

4.5
Prisangivelser i kataloger, prislister og lignende er vejledende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

4.6
Såfremt opgaver afregnes efter timeforbrug, forbeholder Enstall sig ret til at foretage justeringer af gældende timetakst. Dette sker normalt 1. januar hvert år.

5 Betaling

5.1
Medmindre andet udtrykkeligt er anført i et Tilbud, så skal betaling ske netto kontant.

5.2
Medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet, så skal betaling finde sted via bankoverførsel til det på fakturaen anførte kontonummer.

5.3
Såfremt ydelser leveres på kredit, opgøres medgået tid, samt leveret udstyr og materialeforbrug per påbegyndt måned og afregnes månedsvis bagud, eller efter Enstalls valg ved en konkret opgaves afslutning.

5.4
Indgår der i Enstalls leverance materialer eller udstyr fra underleverandører til en værdi af over kr. 50.000, så forbeholder Enstall sig ret til at fakturere dette forud og i god tid at Købers betaling er modtaget af Enstall inden tidspunktet hvor Enstall er forpligtet til at betale disse materialer eller dette udstyr til underleverandørerne.

5.5
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente plus fem procent af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Morarenterne beregnes pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Ved udsendelse af betalingspåmindelse / rykkerbrev opkræves et gebyr på kr. 100,-. Betaling af morarenter og gebyr afskærer ikke Enstall fra at kræve erstatning for det yderligere tab, Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

5.6
Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Enstall, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af Købers forhold.

5.7
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Enstall.

6 Fortrydelsesret & annullering

6.1
Undtaget fra bestemmelserne i dette punkt er situationer hvor privatforbrugere foretager onlinebestilling af Leverancer fra Enstall. I disse situationer er Køber berettiget til, uden at angive årsag til afbestillingen, frem til Leverancen påbegyndes, dog højst 14 dage efter bestillingstidspunktet.

6.2
En annullering af en ordre skal for at være gyldig accepteres skriftligt af Enstall. Det solgte tages ligeledes kun retur efter forudgående skriftlig accept af Enstall.

6.3
Annullering af ordre accepteres ikke for varer eller udstyr, der ikke lagerføres, eller som er indkøbt specielt til Køber, medmindre Enstalls leverandør accepterer annulleringen.

6.4
Enhver annullering af ordre tillægges et gebyr på 20 procent af værdien af det der ønskes annulleret.

7 Produktinformation & -ændringer

7.1
Enhver oplysning angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i Tilbud og/eller ved Leverance.

7.2
For materiel, der ifølge sin art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Enstall efter nærmere aftale forsyne Køber med denne dokumentation. Enstall forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

7.3
Enstall forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Køber.

8 Levering

8.1
Medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt, så er leveringsstedet Enstalls adresse. Dette gælder, uanset om tredjepart eller Enstall leverer det solgte til Køber.

8.2
Aftaler om leveringstiden eller leveringsperiode skal for at være gældende fremgå af Enstalls Tilbud. Angives der én bestemt dato, er dette at betragte som seneste leveringstidspunkt, og Enstall skal være berettiget til at foretage levering tidligere, medmindre dette vil være til væsentlig ulempe for Køber.

9 Ansvarsbegrænsning

9.1
Enstalls eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Enstall har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og erstatningsansvaret omfatter kun tab, der direkte skyldes fejl eller mangler ved Enstalls ydelser. Enstalls eventuelle erstatningsansvar omfatter således på intet tidspunkt driftstab, avancetab eller andet indirekte tab af nogen art.

9.2
Enstall hæfter kun i ét år fra leveringsdato for de skader, som monteringen, installationen eller det leverede udstyr måtte forvolde.

9.3
Enstall fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancer hvis Køber eller andre på Købers vegne ændrer i det leverede.

9.4
Ingen af parterne anses at have misligholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har reel indflydelse på, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, arbejdskonflikt, ildebrand, im- eller eksportforbud, valutarestriktioner, generel materialemangel transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som Force Majeure.

9.5
For produktansvar gælder de til enhver tid aktuelle regler i dansk ret. For skader på personer og ting, som er forårsaget af fejl og mangler ved de af Enstall leverede produkter, er Enstall kun ansvarlig i henhold til gældende dansk lov om produktansvar. Enstall er ikke ansvarlig for tingsskade, herunder skade på produkter eller ejendom, hvori de solgte produkter indgår.

9.6
Køber er pligtig at holde Enstall skadesløs for det ansvar, Enstall måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i de foran anførte bestemmelser. Køber er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et erstatningskrav mod Enstall.

10 Mangler

10.1
Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Enstall skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

10.2
Har Køber ikke inden 30 dage efter delleverance eller endelig Leverance påberåbt sig manglen over for Enstall bortfalder Købers indsigelsesret og Køber kan ikke senere gøre manglen gældende. Herefter vil eventuelle ønskede tilretninger af Leverancen blive faktureret til Køber på baggrund af medgået tid, udstyr og materialer.

10.3
For produkter gælder at Enstalls ansvar for eventuelle fejl eller mangler ved de leverede produkter er begrænset inden for den lovbestemte periode på 12 måneder for erhvervskunder og 24 måneder for privatkunder regnet fra levering dog således, at Enstall er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes en af Køber foreskrevet konstruktion eller udførelse, ændringer foretaget af Køber uden Enstalls skriftligt afgivne indforståelse, fejlagtig reparation udført af Køber eller på dennes foranledning, fejlagtig montering eller behandling, mangelfuld vedligeholdelse eller andre forhold, der må tilregnes Køber. Fejl, som skyldes placeringen af det solgte produkt hos Køber, er ligeledes Enstall uvedkommende, medmindre Enstall skriftligt har godkendt placeringen af det solgte hos Køber. Såfremt et leveringstidspunkt udskydes efter Købers ønske eller på grund af forhold, der må tilregnes Køber, regnes forannævnte frister fra det tidspunkt produktet er klar til levering.

10.4
Efter Enstalls valg vil anerkendte mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Enstalls regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Rimelig tid anses i denne sammenhæng for minimum otte dage, dog under hensyn til at der afsættes et realistisk tidsrum til planlægning og udførsel ved større mangeludbedringer. Først efter udløbet af denne tid uden fejlen eller manglens afhjælpning, kan Køber gøre mangelindsigelser gældende.

10.5
Såfremt særlige forhold taler derfor, herunder Købers begrundede ønske eller materiellets art, vil reparation ske på installationsadressen. I andre tilfælde foretages reparationer hos Enstall. I disse tilfælde foranlediger Køber indsendelse af varen til Enstall, og Køber afholder selv samtlige forsendelsesomkostninger, der er forbundet med indsendelsen. Enstall afholder samtlige forsendelsesomkostninger, der er forbundet med returnering af varen til Køber.

11 Købers forsinkelse

11.1
Købers betaling skal for hver enkelt Leverance ske i overensstemmelse med de i disse Salgs- og Leveringsbestemmelser anførte vilkår. Såfremt Køber ikke foretager rettidig betaling for én Leverance, er Køber berettiget til at standse eventuelle yderligere Leverancer.

11.2
Såfremt Leveringen udskydes på grund af Købers forhold (fordringshavermora), er Enstall, medmindre andet skriftligt aftales, berettiget til at foretage fakturering, som om levering var sket til aftalt tid.

12 Enstalls forsinkelse

12.1
De af Enstall individuelt eller i en tidsplan opgivne leveringstider er baseret på Enstalls bedste skøn, herunder oplysninger indhentet fra eventuelle underleverandører.

12.2
Foreligger der forsinkelse fra Enstalls side med hensyn til levering, og ønsker Køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, så skal Køber, efter at forsinkelsen er indtrådt, give Enstall skriftlig meddelelse herom og med et rimeligt varsel på ikke under 8 dage give Enstall lejlighed til at foretage levering af det forsinkede. Først efter udløbet af dette varsel uden at levering er sket, er Køber berettiget til at hæve aftalen.

12.3
Medmindre andet er aftalt, betragtes en levering, som ikke giver Køber ret til at hæve aftalen, som værende rettidig i enhver henseende, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelser overfor Enstall.

12.4
Leveringstiden er for ethvert Tilbud eller Leverance angivet under forbehold for Force Majeure, som f.eks. strejke, lockout, krig, uroligheder, brand, import- / eksportrestriktioner, transportproblemer, almindelig vareknaphed eller omstændigheder i øvrigt, der gør opfyldelse af aftalen urimelig byrdefuld. Forbeholdet omfatter også forsinkelse med eller mangler ved Leverancer fra underleverandører på grund af førnævnte omstændigheder.

12.5
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes Force Majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelser finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

12.6
Enstall skal ved forsinkelser der skyldes Force Majeure uden ugrundet ophold meddele Køber ændringer i leveringstiden.

12.7
En vedtaget tidsplan for Leverance samt eventuel opstilling og montering må forventes ændret, såfremt Køber ønsker tilpasninger foretaget, som ikke var kendt ved indgåelse af aftale om Leverance, ligesom andre opgaver, Køber måtte anmode Enstall om at udføre, vil kunne medføre en ændring i tidsplanen. Endvidere må en tidsplan forventes ændret, såfremt den valgte lokalisation for montering og opstilling ændres i forhold til det aftalen om Leverance forudsatte.

12.8
I det tilfælde at Køber skal levere udstyr og/eller materiale til brug for Enstalls arbejde, skal dette udstyr og/eller materiale leveres rettidigt på Enstalls adresse. Leverer Køber ikke udstyret og/eller materialet rettidigt, er Enstall berettiget til at ændre tidsplanen / datoen for Enstalls Leverance.

13 Tavshedspligt

13.1
Enstall forpligter sig til hemmeligholdelse af tekniske og forretningsmæssige hemmeligheder, herunder tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller m.v., som Enstall måtte modtage fra Køber. Informationerne må kun overgives til tredjemand, hvor dette er nødvendigt i forbindelse med underleverancer e.l., og kun mod forudgående accept fra Køber.

13.2
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Enstall før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Enstalls ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

13.3
Enstall må bruge den/de for Køber udførte opgave(r) som reference.

14 Misligholdelse

14.1
Ved Købers misligholdelse er Enstall berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

15 Lovvalg og værneting

15.1
Aftaler imellem Køber og Enstall er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Har du brug for hjælp?

Ring til os døgnet rundt på 38 34 32 31 eller udfyld nedenstående, så kontakter vi dig!
footer-img-460x300px-2
footer-logo

Forchhammersvej 11
1920 Frederiksberg C

Tlf: 38 34 32 31
Mail: kontakt@enstall.dk

Modtag nyheder

Vær social med os